Robotnícka 1E, 036 01 Martin, Slovakia

Laboratóriá kybernetickej bezpečnosti – systém školenia nielen pre stredné školy

kb

Ponúkame, spolu s našim technologickým partnerom ALEF Distribution, kompletný program pre teoretickú a praktickú výučbu kybernetickej bezpečnosti. Program je koncipovaný ako predmet pre stredné odborné a priemyselné školy so zameraním na informačné technológie. Aby ho študenti mohli efektívne absolvovať, je potrebné, aby mali znalosti zo sieťových technológií na úrovni CCNA Enterprise Networking – teda ideálne v 3.ročníku. Program samozrejme nie je limitovaný len na stredné školy, môže byť nasadený kdekoľvek, kde je potrebná teoretická a praktická výučba kybernetickej bezpečnosti.

V rámci programu je spracovaných 14 tém:

 1. Útoky a ich eliminácia na druhej vrstve OSI modelu
 2. Riadenie komunikácie na hranici sieti – firewally
 3. Útoky na e-mailovú komunikáciu a zabezpečenie e-mailovej komunikácie
 4. Zabezpečenie komunikácie na web stránky
 5. Útoky na zraniteľné miesta bežne používaných sieťových služieb. Bezpečnosť webových serverov a portálov.
 6. Prevencia útokov na aplikácie, ktoré sú prevádzkované na web serveroch
 7. Útoky na „clear textové“ protokoly
 8. DoS a DDoS  útoky a prevencia
 9. Autentifikácia prístupu užívateľov AAA
 10. Útoky na WiFi siete a ich prevencia
 11. Malware
 12. BOT siete
 13. Bezpečnosť cloudových služieb
 14. Viacfaktorová autentifikácia

Rozsah predmetu je navrhnutý tak, aby ho bolo možné absolvovať počas jedného školského roka. Jednotlivé témy sú spracované ako osobitné jednotky a poradie, v akom majú byť absolvované, nie je striktne dané.

Ku každej téme sú pripravené:

 • teoretická časť – popis problematiky, možné riešenia
 • praktická časť – cvičenie (lab)
  • HW prostredie, v ktorom je možné nasimulovať ukážkový prípad z danej témy
  • popis, ako realizovať cvičenie, krok po kroku, s detailným vysvetlením jednotlivých krokov
 • prezentácia, ktorú môže učiteľ použiť pri výučbe teoretickej časti
 • video návod – presný video popis a ukážka jednotlivých cvičení

Program dodávame spolu s aplikačnou nadstavbou „Learning Management System“ – LMS. Tá má 2 rozhrania, učiteľské a študentské.

V učiteľskom rozhraní dodávame nahraté materiály k jednotlivým témam a konfigurácie HW potrebné pre prednastavenie prostredia pre jednotlivé cvičenia. Konfigurácia HW pre jednotlivé laby sa deje automatizovane cez aplikáciu LMS. Materiály a konfigurácie priebežne aktualizujeme.

Učiteľ má v LMS možnosť:

 • prezerať a triediť jednotlivé materiály
 • nahrať nové, aj vlastné materiály
 • prideliť materiály študentom na štúdium
 • sledovať progres jednotlivých študentov
 • zadávať študentom témy na spracovanie, a to aj tak, že na jednej hodine môžu mať študenti každý inú tému
 • spustiť automatickú konfiguráciu HW prostredia tak, aby bolo pripravené na vykonanie cvičenia (najviac oceňovaná funkcionalita, ušetrí veľký objem času a prác)

Študenti v LMS môžu:

 • pristupovať k prideleným materiálom
 • vidieť, ktoré praktické cvičenia úspešne / neúspešne realizovali

Ponúkame 3 alternatívy riešenia dodávky programu:

 1. Hardware zakúpený zákazníkom a inštalovaný priamo u zákazníka. K tejto alternatíve je povinná 5-ročná podpora.
 2. Hardware inštalovaný u zákazníka, platený ako služba na ročnej báze.
 3. Vzdialený prístup na hardware v Alefe, platený ako ročný paušál.

Pri riešení č. 3 nie sú z technických dôvodov aktuálne dostupné praktické cvičenia č. 2 a 10.

Ku všetkým riešeniam je okrem inštalácie dodávané aj komplexné zaškolenie pre učiteľov, každé cvičenie s nimi prejde odborník na danú problematiku. Počas trvania podpory, resp. platby paušálu je k dispozícii odborník z Alefu na konzultácie v dohodnutom rozsahu.