Robotnícka 1E, 036 01 Martin, Slovakia

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Aliga, s.r.o. Robotnícka 1E, 036 01 Martin, IČ: 47104694, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vložka č. 58797/L („Aliga“) ako správca osobných údajov v súvislosti s poskytovaním svojich produktov a služieb (predovšetkým v oblasti dodávky produktov a služieb sieťovej infraštruktúry v oblasti IT) spracováva osobné údaje svojich zákazníkov, ďalších osôb dotknutých poskytovaním produktov a služieb (nv dokumente ďalej len ako „subjekt údajov“ či „Vy“).

Účelom tohto dokumentu je poskytnúť Vám ako subjektu údajov informácie predovšetkým o nasledovnom:

 • aké osobné údaje Aliga spracováva a k akým účelom,
 • akým spôsobom Aliga osobné údaje spracováva,
 • komu Aliga osobné údaje odovzdáva,
 • aké sú Vaše práva vo vzťahu k spracovávaným osobným údajom a k Aliga.
Totožnosť a kontaktné údaje správcu

Správcom je osoba, ktorá bude Vaše osobné údaje spracovávať.

Správca: Aliga, s.r.o. (ďalej v dokumente len ako „Aliga“)
Adresa: Robotnícka 1E, 036 01 Martin
Telefónne číslo: +421 43 370 93 02
E-mailová adresa: info@aliga.sk
Adresa internetových stránok: www.aliga.sk

 
Pri uplatnení práv, popr. pokiaľ subjekt údajov bude chcieť niektoré informácie vysvetliť, tak môže Aliga kontaktovať prostredníctvom týchto údajov.

1. Osobné údaje, účely spracovania, pre ktoré sú osobné údaje určené, a právny základ pre spracovanie

Spracovanie osobných údajov je nevyhnutné pre jednanie o zmluvnom vzťahu, pre plnenie povinností zo zmluvného vzťahu, pre splnenie povinností podľa právnych predpisov, ako i pre účely identifikácie subjektu údajov. Pri uzavretí zmluvy či poskytnutí produktov a služieb niektoré osobné údaje či dokumenty poskytujete Aliga povinne. Bez poskytnutia požadovaných osobných údajov nemožno zmluvný vzťah uzavrieť či v ňom pokračovať (resp. poskytnúť príslušný produkt a službu).

1.1 Pojem spracovanie osobných údajov

Pojem spracovanie osobných údajov zahŕňa akúkoľvek operáciu alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, ktoré sú vykonávané pomocou či bez pomoci automatizovaných postupov, ako je zhromažďovanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uloženie, prispôsobenie alebo pozmenenie, vyhľadávanie, nahliadnutie, použitie, sprístupnenie prenosom, šírenie alebo akékoľvek iné sprístupnenie, zoradenie či skombinovanie, obmedzenie, výmaz alebo zničenie.

1.2 Kategórie osobných údajov

Aliga spracováva nasledujúce kategórie osobných údajov:

 • identifikačné a obdobné údaje subjektu údajov (meno, priezvisko, titul, pri podnikateľoch aj obchodnú firmu, IČ a sídlo;
 • podpis;
1.3 Právny základ pre spracovanie

Aby Aliga mohla spracovávať osobné údaje, musí mať právny titul, na základe ktorého môže osobné údaje spracovávať. Každé spracovanie osobného údaju má teda svoj účel. Účely spracovania osobných údajov sa rozdeľujú nasledovne:

 • účely, ku ktorým nie je vyžadovaný súhlas subjektu údajov – jedná sa predovšetkým o spracovanie, ktoré je nevyhnutné pre (i) splnenie zmluvy či iného právneho jednania, (ii) splnenia právnej povinnosti Aliga a (iii) účely oprávnených záujmov Aliga;
 • účely, pre ktoré možno osobné údaje spracovávať len na základe súhlasu subjektu údajov.
1.4 Spracovanie osobných údajov k účelom, ku ktorým nie je vyžadovaný súhlas subjektov údajov

Spracovanie osobných údajov bez súhlasu subjektu údajov je možné okrem iného v nasledujúcich prípadoch:

 • spracovanie, ktoré je nevyhnutné pre splnenie zmluvy či iného právneho jednania;
 • spracovanie, ktoré je nevyhnutné pre splnenie právnej povinnosti Aliga;
 • spracovanie, ktoré je nevyhnutné pre účely oprávnených záujmov Aliga.
1.4.1 Spracovanie, ktoré je nevyhnutné pre splnenie zmluvy či iného právneho jednania

Aby bolo možné uzavrieť zmluvný vzťah a zaisťovať plnenie vzájomných práv a povinností (t.j. plniť príslušnú zmluvu), je nutné spracovávať osobné údaje uvedené predovšetkým v žiadosti o príslušnú službu, v návrhu zmluvy, v zmluve (či v inom právnom jednaní) a ďalších dokladoch odovzdaných či predložených spoločnosti Aliga v súvislosti s uzavretím zmluvy. K takémuto spracovaniu osobných údajov nie je potrebný súhlas subjektu údajov.

Spracovanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné pre splnenie zmluvy spoločnosťou Aliga, je predovšetkým vykonávané pre tieto účely:

 • identifikácia subjektu údajov;
 • schválenie uzavretia zmluvy (vrátane prípravy ponuky financovania / poistenie a posúdenie schopnosti subjektu údajov plniť povinnosti podľa zmluvy s Aliga);
 • jednanie o uzavretí zmluvy alebo o jej zmene;
 • realizácia zmluvného vzťahu (predovšetkým teda pre poskytovanie služieb Aliga vrátane spracovania dokladov spoločnosti Aliga);
 • vykonávanie evidencie a aktualizácie zmlúv;
 • uchovávanie dát v systémoch Aliga;
 • odovzdávanie osobných údajov tretím osobám, ktoré Aliga využíva k plneniu zmluvných povinností, napr.: dodávateľom tovaru, ktoré sú v zmluvnom vzťahu s Aliga, bankám a.i. .
1.4.2 Spracovanie, ktoré je nevyhnutné pre splnenie právnej povinnosti Aliga

Pre uzavretie a trvanie zmluvného vzťahu je nutné zisťovať a spracovávať osobné údaje z dôvodu plnenia povinností stanovených právnymi predpismi. K takémuto spracovaniu osobných údajov nie je potrebný súhlasu subjektu údajov.

Spracovanie osobných údajov, ktoré sú nevyhnutné pre účely plnenia povinností spoločnosti Aliga, je predovšetkým uskutočňované pre tieto účely:

 • uskutočňovanie identifikácie a ďalších povinností podľa zákona č. 297/2008 Z. z., o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a terorizmom;
 • vzájomné informovanie o záležitostiach, ktoré vypovedajú o bonite, platobnej morálke a dôveryhodnosti osôb prostredníctvom databázy (registra) podľa zákona č. 129/2010 Z. z., o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov, či zákona č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa;
 • uchovanie a archivovanie údajov podľa zákonných požiadaviek (napr. podľa zákona č. 297/2008 Z. z.);
 • pre inú, zákonom stanovenú povinnosť poskytnúť informácie oprávneným orgánom.
1.4.3 Spracovanie, ktoré je nevyhnutné pre účely oprávnených záujmov Aliga

Pri uzavretí a trvaní zmluvného vzťahu je nutné spracovávať osobné údaje pre účely oprávnených záujmov správcu. K takémuto spracovaniu osobných údajov nie je potrebný súhlas subjektu údajov.

Spracovanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné pre účely oprávnených záujmov spoločnosti Aliga, je predovšetkým uskutočňované pre tieto účely:

 • vymáhanie právnych nárokov z príslušného právneho jednania vrátane vymáhania pohľadávok mimosúdnou cestou odovzdávania osobných údajov tretím osobám, ktoré Aliga pre tieto účely využíva;
 • preverovanie skutočností týkajúcich sa právnej osobnosti, svojprávnosti, právnych a vlastníckych pomerov subjektu údajov vrátane posúdenia možnosti získať požadovaný produkt a posúdenie schopnosti plniť všetky povinnosti podľa zmluvy s Aliga;
 • preukázanie, že Aliga pri poskytovaní svojich služieb jednal v súlade s právnymi predpismi či najlepšou praxou, požadovanou regulátormi;
 • prevencia a riadenie rizík (napr. predchádzania podvodom, ochrana pred zneužitím služieb) vrátane vzájomného informovania o záležitostiach, ktoré vypovedajú o bonite, platobnej morálke a dôveryhodnosti osôb;
 • uskutočňovanie marketingových činností (priamy marketing) ohľadom služieb a produktov Aliga;
 • vnútornej potreby Aliga týkajúcej sa predovšetkým sledovania spokojnosti subjektu údajov, zisťovania kvality služieb, zvyšovania kvality poskytovaných služieb, vývoj nových služieb, sprístupnenia osobných údajov osobám výrobcov pre administratívne účely a odovzdávanie osobných údajov tretím osobám, ktoré Aliga pre tieto účely využíva.
1.4.4 Spracovanie osobných údajov so súhlasom subjektu údajov

K spracovaniu niektorých kategórií osobných údajov môže dochádzať len so súhlasom subjektu údajov. Poskytnutie takéhoto súhlasu je iba na rozhodnutí subjektu údajov. Súhlas je potrebný k získaniu kópie osobných dokladov, k vykonávaniu marketingu Aliga (v určitom rozsahu je v týchto prípadoch Aliga oprávnené ponúkať produkty a služby zákazníkom tiež bez získania ich súhlasu).

2. Kategórie príjemcov / príjemcovia osobných údajov

Osobné údaje môžu byť sprístupnené / odovzdané tretím osobám, a to najmä (kategórie príjemcov):

 1. osobám v rámci plnenia povinností stanovených Aliga právnymi predpismi, napr.
  • súdy, orgány činné v trestnom konaní, správcovia daní, súdni exekútori;
  • Úrad pre ochranu osobných údajov, Národná banka Slovenska či iné orgány dohľadu v rámci výkonu ich zákonných právomocí;
  • Finančná spravodajská jednotka úrad podľa zákona č. 297/2008 Z. z., o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a terorizmom;
  • osoby, ktoré vedú registre informácií o bonite, platobnej morálke a dôveryhodnosti podľa zákona č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa;
 2. osobám, pokiaľ je to nevyhnutné pre ochranu práv a oprávnených záujmov Aliga, napr.
  • súdy, rozhodcovské súdy, súdni exekútori v rozsahu nevyhnutnom pre uplatnenie nárokov Aliga;
 3. osobám, ktoré Aliga poverila k plneniu zmluvných povinností, vrátane realizácie práv zo zmluvných vzťahov, napr.:
  • dodávatelia, ktorí sú v zmluvnom vzťahu s Aliga (inštalačné a servisné služby, dodávatelia projektovej dokumentácie a revízii);
  • osoby, prostredníctvom ktorých Aliga poskytuje svoje služby (napr. inštalačné a servisné služby).
3. Doba uloženia osobných údajov

Aliga uchováva osobné údaje na dobu 5 rokov od uskutočnenia obchodu alebo od skončenia zmluvného vzťahu. V prípade, že k uzavretiu zmluvného vzťahu nedôjde, doba uloženia osobných údajov je 18 mesiacov od ich poskytnutia, pokiaľ subjekt údajov nepožiada v tomto období o novú ponuku produktov a služieb. V takomto prípade dôjde k opätovnému zahájeniu plynutia doby podľa predchádzajúcej vety. Po uplynutí príslušnej doby budú osobné údaje anonymizované.

4. Práva subjektu údajov

Subjekt údajov má za podmienok stanovených právnymi predpismi právo:

 • požadovať prístup k osobným údajom (t. j. najmä od Aliga požadovať informácie o tom, aké osobné údaje Aliga spracováva), ich opravu a výmaz, poprípade obmedzenie ich spracovania;
 • na prenositeľnosť osobných údajov k inému správcovi, pokiaľ to je technicky uskutočniteľné;
 • pokiaľ je spracovanie osobných údajov založené na súhlase so spracovaním osobných údajov, možno kedykoľvek tento súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať;
 • vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, pokiaľ osobné údaje nie sú spracovávané na základe udeleného súhlasu (vrátane spracovania osobných údajov pre účely priameho marketingu na základe právneho titulu oprávneného záujmu);

Subjekt údajov je ďalej oprávnený podať proti Aliga sťažnosť kontrolnému orgánu – Úradu na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27 (webová stránka úradu: www.dataprotection.gov.sk).